Rubriks sa pagsulat ng talata

Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. If you wish to opt out, please close your SlideShare account. Learn more. Published on Jul 27, Updated Pagsulat ng Talata. SlideShare Explore Search You. Submit Search.

rubriks sa pagsulat ng talata

Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime. Upcoming SlideShare.

Like this presentation? Why not share!

Embed Size px. Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Published in: Education. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No. This will definitely make your life more easier. Show More. Rosenda Lacuna. No Downloads. Views Total views. Actions Shares. Embeds 0 No embeds. No notes for slide. Talata 1. TalataTalata 2. Talata pangungusapTalata pangungusap binubuobinubuo oo magkakaugnay na pangungusapmagkakaugnay na pangungusap nagpapahayagnagpapahayag kabuoankabuoan PagkukuroPagkukuro palagaypalagay paksang-diwapaksang-diwa 3.

Panimulang Talata — Ito ay nagsasaadPanimulang Talata — Ito ay nagsasaad ngng paksa at layuninpaksa at layunin ng isangng isang pagpapahayag sa isang malinaw napagpapahayag sa isang malinaw na paraan. Talatang Ganap — AngTalatang Ganap — Ang pagpapaunladpagpapaunlad ngng mgamga pangunahing bahagi ng sentral na ideyapangunahing bahagi ng sentral na ideya ang pangunahing tungkulin ng mga talatangang pangunahing tungkulin ng mga talatang ganap.

Karaniwang nakikitanakikita ito sa kalakhangito sa kalakhang bahagi ng sulatin na sa kabuuan aybahagi ng sulatin na sa kabuuan ay pagtalakay nang ganap sa mga paksangpagtalakay nang ganap sa mga paksang pangungusappangungusap sa kanyang kaisahan atsa kanyang kaisahan at ganapganap na paglinang sa paksang-diwana paglinang sa paksang-diwa ng sulatin sang sulatin sa kanilang kabuuan.

Talata ng Paglilipat-diwa — Mahalaga itoTalata ng Paglilipat-diwa — Mahalaga ito tungo sa ikapagtatamo ng ugnayan attungo sa ikapagtatamo ng ugnayan at kaisahan ng mga pahayag.Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. See our Privacy Policy and User Agreement for details. If you wish to opt out, please close your SlideShare account. Learn more. Published on Aug 21, Tungkol sa talata, uri ng talata etc. SlideShare Explore Search You. Submit Search. Home Explore. Successfully reported this slideshow. We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads.

rubrik sa pagtataya ng talata

You can change your ad preferences anytime. Upcoming SlideShare. Like this presentation? Why not share! Embed Size px.

rubriks sa pagsulat ng talata

Start on. Show related SlideShares at end. WordPress Shortcode. Published in: Education. Full Name Comment goes here. Are you sure you want to Yes No.Post a Comment. Rubrik sa Pagsulat. Higit na Inaasahan. Nakamit ang Inaasahan. Bahagyang Nakamit ang Inaasahan. Hindi Nakamit ang Inaasahan. Walang Napatunayan. Nakapanghihikayat ang introduksyon. Malinaw na nakalahad ang pangunahing paksa gayundin ang panlahat na pagtanaw ukol dito. Nakalahad sa introduksyon ang pangunahing paksa gayundin ang panlahat na pagtanaw ukol dito.

Nakalahad sa introduksyon ang pangunahing paksa subalit hindi sapat ang pagpapaliwanag ukol dito. Hindi malinaw ang introduksyon at ang pangunahing paksa. Hindi rin nakalahad ang panlahat na pagpapaliwanag ukol dito.

Makabuluhan ang bawat talata dahil sa husay na pagpapaliwanag at pagtalakay tungkol sa paksa. Bawat talata ay may sapat na detalye. May kakulangan sa detalye. Hindi nadebelop ang mga pangunahing ideya. Organisasyon ng mga Ideya. Lohikal at mahusay ang pagkakasunud-sunod ng mga ideya; gumamit din ng mga transisyunal na pantulong tungo sa kalinawan ng mga ideya.

Naipakita ang debelopment ng mga talata subalit hindi makinis ang pagkakalahad.

Rubrik Sa Pagtataya Ng Talata

Lohikal ang pagkakaayos ng mga talata subalit ang mga ideya ay hindi ganap na nadebelop. Walang patunay na organisado ang pagkakalahad ng sanaysay. Nakapanghahamon ang konklusyon at naipapakita ang pangkalahatang palagay o paksa batay sa katibayan at mga katwirang inisa-isa sa bahaging gitna. Naipakikita ang pangkalahatang palagay o pasya tungkol sa paksa batay sa mga katibayan at mga katwirang inisa-isa sa bahaging gitna.

Hindi ganap na naipakita ang pangkalahatang palagay o pasya tungkol sa paksa batay sa mga katibayan at mga katwirang inisa-isa sa bahaging gitna. May kakulangan at walang pokus ang konklusyon. Walang pagkakamali sa mga bantas, kapitalisasyon at pagbabaybay.

Halos walang pagkakamali sa mga bantas, kapitalisasyon at pagbabaybay. Maraming pagkakamali sa mga bantas, kapitalisasyon at pagbabaybay. Napakarami at nakagugulo ang mga pagkakamali sa mga bantas, kapitalisasyon at pagbabaybay.

Walang pagkakamali sa estruktura ng mga pangungusap at gamit ng mga salita. Halos walang pagkakamali sa estruktura ng mga pangungusap at gamit ng mga salita.Alam mabuti. Alam ang kuwento; nagkaroon ng saglit na pagsasanay.

Alam ang ibang bahagi ng kuwento; kailangan. Hindi alam ang kuwento; binabasa lamang ang kopya. Palaging malakas, mabagal at malinaw magsalita; Wasto.

Malakas, mabagal at malinaw magsalita; Wasto ang pagbigkas; Hindi ipinapaliwanag.

QUARANTINE ESSAY/ SANAYSAY TUNGKOL SA QUARANTINE

Maaaring sobrang mahina o sobrang mabilis magsalita; paminsan-mins. Sobrang mahina. Nagpapakita ng paminsan-minsang ekspresyon. Hindi gaanong nagpapakita.

Hindi nagpakita ng kahit na anong. Koneksyon sa Awdyens. Hindi tumitingin. Bilis ng Gawain. Maayos na naisalaysay subalit may mga bahaging binilisan. Binilisan ang ilang bahagi ng kuwento. Halos ang bahagi ng kuwento. Ang ilang bahagi. Hindi angkop. Panuto: Basahing mabuti ang mga sumusunod na batayan at bigyan ng patas na puntos ang sabjek. Kuwentahin ang puntos sa pamamagitan ng pag- multiply sa bilang ng lebel sa puntos na nasa loob ng panaklong na makikita sa bawat batayan.

Lebel 1: Nagsisimula. Lebel 2: Nalilinang.To browse Academia. Skip to main content.

Diagram based ridgid k40 snake wiring diagram

Log In Sign Up. Download Free PDF. Bukas ang paligsahan sa lahat ng mga mag-aaral na may asignaturang Filipino. Isa hanggang dalawang kalahok ang inaasahang kakatawan sa bawat klase.

Gaganapin ang paligsahan sa ika ng Agosto, sa ganap na ika ng umaga sa BR2. Bubuuin ng apat na taludturan na may lima hanggang anim na saknong ang tulang gagawin. Isusulat at gagawin lamang ito sa loob ng isang oras. Ang desisiyon ng mga hurado ay pinal. Ang paligsahan ay bukaspara sa mga pampubliko at pampribadong kawani na interesadong lumahok. Ang kalahokang siyang magdadalang mga kagamitan para sinasabing paligsahan. Ilagay sa isang kalahating kartolina ang larawan iguguhit.

Binibigyanng isa at kalahating oras ang bawat kalahok na matapos ang kanyang poster. Isumite sa taga-pangulo ang natapos na poster. Ang pasyang mga hurado ay pinal at hindi na maaring pasubalian. Ang mga magwawaging Una hanggang Ikatlong gantimpala ay tatanggap ng Sertipikong Pagkilala. Ang mga kalahok ay gagamit ng kompyuter sa paggawa ng kanilang mga likha.

Sa paglipas ng nabangit na oras ay kinakailangan ng huminto ang kalahok sa paggawa, ang sino mang hindi hihinto ay madidiskwali- pika. Kung tapos na bago pa man ang oras na binigay ay maaring ng tumayo sa kinalalagyang pwesto. Hanggang saan susukatin? Hanggang kailan bubuhayin? Hanggang kailan maaangkin? Lakas ng bayan!

Lakas ng daigdig! Ang paligsahan ay gaganapin sa Don Bosco Gym sa ika ng Agostosa ganap na Ito ay maaaring lahukan ng mga sumusunod:a. Mga mag-aaral na kasalukuyang kumukuha ng asignaturang Filipino sa kolehiyo. Mga naimbitahang mga mag-aaral mula sa paaralang sekondarya ng ating kolehiyo. Mga naimbitahang mga mag-aaral mula sa TVET. Mga Mekaniks ng Paligsahan Bawat kalahok na pangkat ay bubuo ng mula 15 hanggang 30 kasapi. Hindi bababa sa tatlong minuto 3 mins. May kabawasan sa bawat segundo ang pangkat na lalampas sa hinihinging takdang orasupang tapusin ang pyesa:a.

Mga dapat tandaan habang bumibigkas:a. Asul na watawat — hudyat na maaari ng magsimula ang mga kalahok b. Dilaw na watawat — hudyat na kalahati na sa itinakdang oras ang natitirac. Pulang watawat — hudyat na kalahating minuto na lang ang natitira sa mga kalahok. Ang paglalapat ng himig, tunog, o awitin habang bumibigkas ay maaaring gawin ng mgakalahok. Ang pagsusuot ng mga kasuotan, paglikha ng mga props o pagkakaroon ng koryograpi aypinahihintulutan kung ito ay makadaragdag sa pagiging malikhain at ikagaganda pa sanaturang paligsahan.Maraming salamat sa materyal na ito.

Malaking tulong po sa pagtuturo ito. Miyerkules, Setyembre 17, Rubrik sa Pagsulat ng Sanaysay.

rubriks sa pagsulat ng talata

Rubrik sa Pagsulat ng Sanaysay. Higit na Inaasahan. Nakamit ang Inaasahan. Bahagyang Nakamit ang Inaasahan. Hindi Nakamit ang Inaasahan. Walang Napatunayan. Nakapanghihikayat ang introduksyon.

Malinaw na nakalahad ang pangunahing paksa gayundin ang panlahat na pagtanaw ukol dito. Nakalahad sa introduksyon ang pangunahing paksa gayundin ang panlahat na pagtanaw ukol dito.

Nakalahad sa introduksyon ang pangunahing paksa subalit hindi sapat ang pagpapaliwanag ukol dito. Hindi malinaw ang introduksyon at ang pangunahing paksa. Hindi rin nakalahad ang panlahat na pagpapaliwanag ukol dito. Makabuluhan ang bawat talata dahil sa husay na pagpapaliwanag at pagtalakay tungkol sa paksa. Bawat talata ay may sapat na detalye. May kakulangan sa detalye.

Hindi nadebelop ang mga pangunahing ideya. Organisasyon ng mga Ideya. Lohikal at mahusay ang pagkakasunud-sunod ng mga ideya; gumamit din ng mga transisyunal na pantulong tungo sa kalinawan ng mga ideya.

MGA RUBRIKS

Naipakita ang debelopment ng mga talata subalit hindi makinis ang pagkakalahad. Lohikal ang pagkakaayos ng mga talata subalit ang mga ideya ay hindi ganap na nadebelop. Walang patunay na organisado ang pagkakalahad ng sanaysay. Nakapanghahamon ang konklusyon at naipapakita ang pangkalahatang palagay o paksa batay sa katibayan at mga katwirang inisa-isa sa bahaging gitna.Embed Size px x x x x May ilang maling impormasyon sa nabanggit.

Nafs lamba karne ki dawa

Maraming kakulangan sa nilalaman ng talata. Maayos ang daloy. Malakas ang tinig nga paglahahad. Nauunawaan ang nilalaman. Hindi gaanong nauunawaan ang nilalaman. Malinaw ang daloy at organisado ang paglalahad ng kaisipanMalinaw at maayosang presentasyon ng mga ideya sa sulat.

Malinaw angdaloy ng paglalahad ng kaisipan.

1961-up big buick->

Maayos ang presentasyon ng mga pangyayari at ideya. May bahaging di gaanong malinaw.

Dehydration of menthol lab report

Hindi maayos ang presentasyon ng mga ideya. Maraming bahagi ang hindi malinaw sa paglalahad ng kaisipan. Baybay ng mga salita at grammar, capitalization at pagbabantas at gawi ng pagkakasulat. Malinaw, maayos at tama ang baybay ng mga salita, grammar, capitalization at pagbabantas.

Maayos ang pagkakasulatTama ang baybay ng mga salita, grammar, capitalization at pagbabantas. Maayos ang pagkakasulatMaayos ang pagbabaybay ng mga salita subalit may kaunting kamalian sa grammar at pagbabantas. Hindigaanong maayos ang pagkakasulat. Hindi maayos ang grammar at pagbabantas. Hindimaayos ang pagkakasulat. Kabuuang Iskor!

Dj mafuvu bongo hiphop mix videos download

Post on Aug 2. Category: Documents download.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *